Yantra Sticky Notes

Attribute:

Mu-te-Lu

Brand : Mu-Te-Lu

size : 3 x 3 inches
sheets : 60 sheets
amount : 1 pc

กระดาษโน้ตลายยันต์มงคล
"ลายยันต์ของกระดาษโน้ตเป็นยันต์ นะหน้าทอง นะเสือโคร่ง นะสำเร็จ นะมหานิยม" ซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการ อีกทั้งยังมีอุณาโลม และอักขระโบราณว่าด้วย นะ มะ พะ ทะ และ นะ โม พุท ธา ยะ เสริมความมงคล
นอกจากนี้ยังมีเสริมเลขศาสตร์คู่มงคล ทั้ง 4 ด้านของกระดาษโน้ต ดังนี้ เลข 64 คือ การเงิน / เลข 78 คือ มั่งคั่ง / เลข 24 คือ เมตตา / เลข 39 คือ โชคลาภ

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our นโยบายความเป็นส่วนตัว  and  นโยบายคุกกี้