จิตรกรรมล้านนา พุทธประวัติ ทศชาติ ชาดกนอกนิบาต

Attribute:

Museum Press

Pages : 328
Size : 14.6 x 21 x 2.5 cm.
ISBN : 9786167674193
Language : Thai

Author : Chankhanit Arvorn

หนังสือเล่มนี้ปรับปรุงมาจากวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกของผู้เขียนเรื่อง “ เวสสันดรชาดก : จิตรกรรมกับประวัติศาสตร์สังคมล้านนา” ซึ่งเป็นวิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะไทย คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2556 และได้เพิ่มเติมข้อมูลประเด็นบางประการจากโครงการวิจัยของผู้เขียน ภายใต้โครงการทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ เรื่อง “ จิตรกรรมภาคเหนือตอนบน พ.ศ. 2475-2504 : การวิจัยเพื่อหาประเด็นใหม่ทางประวัติศาสตร์ศิลปะ“ สนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) รวมทั้งผู้เขียนได้ยอนกลับไปพินิจแหล่งภาพจิตรกรรมอีกหลายครั้ง เพื่อพยายามค้นหาประเด็นใหม่

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy