มุทรา ท่าทาง เครื่องทรง สิ่งของ

Attribute:

Museum Press

Pages : 304
Size : 14.6 x 21 x 2.2 cm.
ISBN : 9786167674209
Language : Thai

Author : Assoc. Prof. Dr. Chedha Tingsanchali

มุทรา อิริยาบถ อาสนะ สิ่งของในพระหัตถ์ สีผิว และพาหนะ ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญทางประติมานวิทยา (Iconographic Element) ของรูปทิพยบุคคลในศิลปะอินเดีย รวมทั้งในศิลปะอื่น ๆ ที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะอินเดีย รูปทิพยบุคคลเหล่านี้ประกอบด้วยพระพุทธรูปในพุทธศาสนา เทวรูปในศาสนาฮินดู รูปพระโพธิสัตว์ในพุทธศาสนามหายาน และพระชินรูปหรือรูปของพระตีรถังกรในศาสนาเซน องค์ประกอบทางประดิมานวิทยาเหล่านี้ถือเป็นสิ่งสำคัญของการศึกษาด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ เนื่องจากเป็นกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการตีความรูปประติมาและยังแสดงให้เห็นคุณสมบัติ พลังอำนาจ ลักษณะเฉพาะและหน้าที่ที่ทิพยบุคคลองค์ต่างๆ ทรงกระทำต่อจักรวาล

This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy